Non-fictie

Philip Jenkins

Het vergeten christendom
Philip Jenkins


Wanneer wij aan het christendom denken, denken we in de eerste plaats aan Europa en niet zo zeer aan het Middenoosten, Azië en Afrika waar het christendom in de eerste duizend jaar van onze jaartelling, zoals Jenkins uit de doeken doet in Het vergeten christendom, een enorme verspreiding en invloed uitoefende. Het is dus een groot en belangrijk deel van de geschiedenis die met dit boek aan de vergetelheid wordt ontrukt, en maakt maar weer eens duidelijk dat onderzoek naar en beschrijving van de geschiedenis nooit als voltooid beschouwd kan worden. Het zal voor velen een verrassing zijn dat het zwaartepunt van de christelijke macht in de eerste tien eeuwen niet in West-Europa lag, maar zich van het Middenoosten uitstrekte tot diep in China en grote delen van Noord-Afrika. Een belangrijke nog bestaande groep van die vroege christenen zijn de Kopten in Egypte waarvan men schat dat het heden ten dage om 7 à 8 miljoen gelovigen gaat.


Het christendom in het oosten bestaat uit verschillende theologische tradities waarvan de oosters-orthodoxe, nestoriaanse, jakobitische en Koptische de belangrijkste vormen. Deze kerken boden hun volgelingen glorievolle liturgieën die op alle zintuigen waren gericht: het geluid van klokken en muziek, magnifieke iconen, schilderingen en verluchte boeken, de geur van wierook.
Deze kerken beschouwden het kloosterwezen als uitermate belangrijk voor het christendom. In het Oosten waren de christenen in de ban van heiligen die beschouwd werden als ascetisch levende mannen en vrouwen. Deze heiligen konden tijdens het leven worden aangeroepen ter bescherming tegen demonen die de mensheid in elke levensfase konden bedreigen.


Oudsyrische christenen brachten ook geleerden en denkers voort die grote hoeveelheden belangrijke geschriften voortbrachten waaronder de jakobiet Gregorius Bar-Hebraeus die een kroniek van de wereldgeschiedenis schreef. Verder schreef hij ook belangrijke verhandelingen over onder andere logica, theologie, astronomie. en een commentaar op Aristoteles.
Helaas zijn veel geschriften van de oosters-christelijke kerk verloren gegaan en is het eens qua geografie sterk verbreide oosterse christendom in een betrekkelijk korte tijdspanne voor een groot deel verdwenen. Na eeuwen min of meer vreedzaam naast de islam te hebben bestaan, is er aan het begin van de 14e eeuw geen schim meer van het oosterse christendom over van wat het eens geweest was. Jenkins brengt dit verassend genoeg in verband met klimaatverandering. Hij stelt namelijk dat klimaatverandering in deze periode verantwoordelijk was voor tal van economische veranderingen en over heel de wereld armoede en vertwijfeling zaaide.


Jenkins eindigt zijn boek met een visie waarin hij betoogt dat het uiterlijk praktiserende van een religie weliswaar voor langere tijd kan verdwijnen, maar dat deze altijd weer kan opflakkeren omdat de essentie in de herinnering van mensen vaak blijft bestaan. Het boek eindigt dan ook met een citaat van de dichter Charles Olson de keten van de herinnering is wederopstanding.
Duidelijk is dat Jenkins de teloorgang  van het oosters christelijke rijk betreurd, met dit boek heeft hij echter zijn bijdrage geleverd om het vergeten ervan te voorkomen.


ISBN  9789046810422 Paperback 320 pagina's | Nieuw Amsterdam | september 2011
Vertaald door Henk Moerdijk

© Cavendish, 17 november 2011

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER

 

Gods werelddeel
Christendom, Islam en de religieuze crisis in Europa
Philip Jenkins


Met Gods werelddeel geeft de Amerikaan Philip Jenkins een genuanceerd beeld over de vermeende dreiging die uitgaat van grote golven islamitische immigranten en torenhoge islamitische geboortecijfers voor het grotendeels geseculariseerde Europa. Een nuchtere beschouwing van de demografische cijfers laat zien dat het aandeel moslims in West Europa niet boven de 5% uitkomt en de vruchtbaarheidscijfers dalen ook voor moslims in een razend snel tempo. Bovendien zijn de immigranten niet slechts moslims, maar ook christenen die hun geloof nog op krachtige wijze belijden en volgens Jenkins een nieuwe glans aan het Europese christendom geeft. In het algemeen gelooft hij trouwens dat de aanwezigheid van de islam de Europeanen meer over hun christelijke achtergrond doet nadenken, zo noemt o.a. de romanschrijver Umberto Eco zich cultureel christen om het belang van zijn culturele achtergrond te benadrukken. In plaats van een gevaar zou de aanwezigheid van moslims juist een revitalisering van het christendom in Europa kunnen opleveren.


Jenkins toont zich echter geenszins naïef als het gaat over de grote problemen die er bestaan ten aanzien de integratieproblemen van immigranten met een islamitische achtergrond. Er bestaan enorme problemen in de banlieues van Parijs waar hele bevolkingsgroepen in de huidige omstandigheden geen schijn van kans maken om hun positie te verbeteren. De kans op radicalisering van jongeren is in zulke omstandigheden niet onvoorstelbaar.


Volgens Jenkins zullen zowel het christendom als de islam moeite moeten doen om te overleven in het seculiere Europa. Beide religies hebben in het verleden laten zien dat zij zich door de tijden heen aan de omstandigheden hebben weten aan te passen.
Door het lezen van Gods werelddeel zullen ze daar beter op zijn voorbereid.


ISBN 9789046807880 Paperback 480 pagina's | Nieuw Amsterdam | september 2010

© Cavendish, 15 maart 2011

Lees de reacteis op het forum en/of reageer, klik HIER