Non-fictie

Marga Coesèl

Zorgeloos genieten
Marga Coesèl


Menigeen zou het je niet hebben kunnen vertellen, maar er zijn drie soorten natuurdagboeken!
Marga Coesèl vertelt in dit handzame boekje dat rijkelijk voorzien is van foto’s over deze drie vormen:


De traditionele natuurdagboeken (natuurjournaal)
De natuurdagboeken, meer gericht op sfeer en beleving
Natuurcolumns


De meest bekende schrijver die een natuurjournaal bij hield was Jac P. Thijsse. Dit soort dagboeken waren vooral populair in de vorige eeuw. Ze waren  vooral bedoeld voor eigen gebruik.
Van het natuurdagboek nieuwe stijl is de meest bekende vertegenwoordiger Nescio. Hij - en andere natuurdagboekschrijvers nieuwe stijl, richten hun teksten op de lezer. Deze verschenen dan ook vaak in boekvorm.
Het derde type is vooral in deze tijd een gebruikelijke vorm. In dag- en weekbladen verschenen columns van onder andere Henk van Halm.


Aan iedere vorm wordt aandacht besteed in dit boek, maar vooral het traditionele natuurdagboek heeft veel pagina’s toebedeeld gekregen.
In deze boekjes gaat het dus niet om de dagelijkse belevenissen van de schrijvers maar om het noteren van wat men zag en hoorde in de natuur. Sommige schrijvers maakten er tekeningetjes bij, later werden dat ook foto’s.
Je verbaast je er over hoeveel bekende schrijvers ooit begonnen met natuurdagboeken! Hans Warren bijvoorbeeld. Ook Jan Wolkers hield natuurdagboeken bij, al ging het bij deze schrijver niet louter en alleen om de natuur, Wolkers schreef over zichzelf, over zijn omgeving, maar dus over de natuur, want hij was een natuurliefhebber.


Zo vertelt Marga Croesèl over het fenomeen natuurdagboek, met daarnaast allerlei weetjes en bijzonderheden over de schrijvers en makers van deze boekjes. Bij haar teksten staan voetnoten, die je achterin verder uitgewerkt ziet.
Ook achterin is een verzameling schrijvers te vinden, alfabetisch gerangschikt, waarbij vermeld staat wat zij gemaakt hebben en waar je het kan vinden.
Een dankwoord en een personenregister maakt het geheel af.


Marga Coesèl is biologe en als gastonderzoeker verbonden aan de Artis Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam. Zij is auteur van tal van publicaties over de wereld van Heimans en Thijsse, waaronder een boek over de Verkade-albums.

ISBN 9789464711783 | Hardcover | 96 pagina’s | Uitgeverij Noordhoek | maart 2024

© Marjo, 30 april  2024

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER

 

Zorgeloos genieten
Natuurdagboeken en hun schrijvers
Marga Coesèl


Zorgeloos genieten gaat over natuurdagboeken en Marga Coesèl onderscheidt deze in drie typen:
- Het natuurjournaal
- Natuurdagboek nieuwe stijl
- Natuurcolumns in dag- en weekbladen


In het natuurjournaal wordt schriftelijk de waarneming van planten- en diersoorten vastgelegd. Het is in feite het traditionele natuurdagboek.
In natuurdagboeken wordt vooral de natuurlijke omgeving beschreven waarbij persoonlijke indrukken van het verblijf in de natuur qua sfeer en emotie het belangrijkst zijn.
In natuurcolumns richt de schrijver zich veelal tot de lezer waarbij kennis van de natuur overdragen het hoofddoel vormt.
In dit boekje wordt vooral het natuurjournaals nader bekeken.


Het natuurjournaal is geen echt dagboek maar meer een noteren van waargenomen planten- en diersoorten. Het os meer een geheugensteuntje. Persoonlijke belevenissen over dagelijkse beslommeringen komen er niet in voor. Er werden veelal schriften of notitieboekjes voor gebruikt.
Marga Coesèl deed onderzoek naar deze journaals en geeft haar indrukken en ervaringen in dit boekje weer.


Begin vorige eeuw waren deze journaals handgeschreven en al dan niet voorzien van tekeningen van de waargenomen vogels, eieren, planten en dergelijke. De fraaie foto's laten prachtige voorbeelden zien. Tegenwoordig wordt voor dit soort zaken veelal Waarneming.nl gebruikt.
De oudst bekende dagboeken zijn van onderwijzer, schrijver en natuurbeschermer Jac. P. Thijsse. Hij begon al op zijn achttiende zijn logboek bij te houden.
Op 13 februari 1884 noteerde hij in zijn eerste waarneming:


Sedert eenige dagen is de zon weer zichtbaar. Het weer is zacht. Kornoelje, els en hazelaar bloeien in de stadsparken, tulpen en crocussen in onze bloempotten. Nu ga ik er eens op uit om te zien hoe de Natuur bij Amsterdam er uitziet.


De diverse journaalschrijvers hebben allen hun eigen interessegebied. De een is vooral geïnteresseerd in nesten en vogeleieren, de ander noteert alleen de waargenomen vogels of planten.


Namen als o.a. Jan Verwey, zoon van Albert Verwey, Hans Warren, Peter van Straaten, Gerrit Brouwer, Jan Pieter Strijdbos, Kees Hana passeren de revue. Als rode draad is Jacq P. Thijsse opgevoerd. Hij is immers de aanjager en oprichter van het blad De Levende Natuur. Dat blad vormde het podium waarop bijv de jonge waarnemers zich konden presenteren.

Al met al is het een mooi vormgegeven en interessant boekje geworden over een bijna voorbije periode. Nu wordt bijna alles digitaal vastgelegd inclusief foto's.
Achterin het boek staat nog beknopte informatie over de andere twee vormen van de natuurdagboeken en heel veel informatie over schrijvers van natuurdagboeken.


ISBN 9789464711783 | Hardcover | 96 pagina's inclusief foto's | Uitgeverij Noordboek | 8 maart 2024
Afmeting 16,8 x 18,9 cm

© Dettie, 17 maart 2024

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER

 

Eli Heimans
Uit de schaduw van Jac. P. Thijsse
Marga Coesèl


'Zonder Heimans zou ik nooit geworden zijn wat ik nu geworden ben.'

Dit is een uitspraak van Jac. P. Thijsse over Eli Heimans, zijn vriend en mede basislegger van de moderne natuurbeweging. Maar omdat Thijsse 30 jaar langer leefde en in die periode veel tot stand wist te brengen op het gebied van natuurbescherming is de naam van Thijsse veel bekender dan die van Eli Heimans.


"Heimans en Thijsse streefden hetzelfde doel na: bij jong en oud belangstelling wekken voor de levende natuur. Beiden beschikten over talenten om het grote publiek in woord en geschrift te bereiken. Als popularisators werkten zij jarenlang zo nauw samen dat tijdgenoten vaak niet wisten 'wie Heimans en wie Thijsse was.' kunnen in de inleiding lezen. In diezelfde inleiding wordt ook de vraag gesteld: Wie was Eli Heimans en wat waren zijn verdiensten? Daar geeft de schrijfster van dit boekje uitgebreid antwoord op.


Het is bijzonder om te lezen dat Eli Heimans (1861-1914) als kind al genoot van de natuur. Wonende in Zwolle vlakbij bij de Overijsselse Vecht was daar ook alle gelegenheid en ruimte toe. De jonge Eli begon in zijn lagere schooltijd al met het aanleggen van planten- en dierenverzamelingen. Met Suringas Zakflora determineerde en bestudeerde hij de wilde planten die hij tegenkwam. Kruiden-Marie vormde voor hem eveneens een enorme bron van dier- en plantenkennis.
Eli besluit naar de kweekschool te gaan om onderwijzer te worden. Hij behaalde zijn examens daarvoor maar wilde verder, hogerop en studeerde verder voor de hoofdakte. Hij kreeg in 1882 een baan als onderwijzer in Amsterdam. Waar hij evengoed zoveel mogelijk de stadsranden opzoekt om het gebrek aan 'frissche lucht' te compenseren. 


Heimans is een bevlogen en nijver mens. Hij studeert verder, schrijft zijn eerste boek (Willem Roda) en geeft met veel plezier les. Hij was erg geliefd bij zijn leerlingen vanwege zijn levendige geest en vriendelijke karakter. Heimans wilde graag dat het starre onderwijs zou veranderen in aanschouwelijk en samenhangend onderwijs en stak daar ook zijn nek voor uit, met succes.


We lezen hoe hij een eigen lesmethode ontwikkelde en lesboekjes schreef zoals: De levende natuur en nam de kinderen mee naar buiten om ze in de stad met aardrijkskunde, geschiedenis in aanraking te brengen. Maar ook nam hij ze mee naar zijn zo'n geliefde natuur aan de rand van Amsterdam.


Naar zijn idee moest het stadskind 'ten minste ééns buiten, echt buiten geweest zijn. 'En: Eens, ten minste in zijn schoolleven, moet het den koekoek of den leeuwerik, den tortel of den nachtegaal gehoord hebben; het moet hagedissen, vlinders of kevers hebben nagejaagd zonder gevaar gestraft te worden voor het vertrappen van den grasrand, het moet zich hebben moegespeeld in het bosch, zonder vrees voor den wachter.'


De kennismaking met Jac.P. Thijsse verloopt zoals het wel haast móest gaan bij twee mensen die beiden zo'n passie voor de natuur hebben. Al gauw vliegen de ideeën en plannen over en weer. Ze schrijven samen boekjes voor de jeugd, maar deze blijken ook de volwassenen aan te spreken. Als je de zeer fraaie afbeeldingen bij de tekst ziet, snap je dat ook onmiddellijk. De samenwerking werpt nog veel meer vruchten af en resulteert o.a. in de eerste Geïllustreerde Flora van Nederland en er volgt nog veel meer fraais, wat we allemaal kunnen zien of lezen in dit boekje.


Het is heerlijk om te lezen over een mens die zo geestdriftig bezig is geweest met zijn grote liefde, de natuur! Na zijn onverwachte dood werd hij omschreven als 'wijs en nederig, werkzaam en zachtmoedig, vrolijk, geestig, gevat en grappig. Iemand zonder vijanden 'een goed mensch en een zuivere persoonlijkheid.' Je zou willen dat je deze inspirerende man persoonlijk gekend had.


Het interessante en prettig geschreven boekje (16,5 x 16,4 cm) uit de Heimans en Thijsse reeks, is verder mooi verzorgd en voorzien van veel zwart-wit en gekleurde foto's en illustraties. Achterin in deze vrij volledige en informatieve biografie treffen we een personenregister, noten, verantwoording en dankwoord aan.
Vooral lezen!


Marga Coesèl is biologe en als gastonderzoeker verbonden aan de Artis Bibliotheek van de Universiteit van Amsterdam. Zij schreef een proefschrift over de geschiedenis van de natuurstudie en natuurbescherming in Nederland en is auteur van tal van andere publicaties, waaronder een boek over de Verkade-albums.


ISBN 9789050116947 | Paperback | 96 pagina's | KNNV Uitgeverij | november 2018 (herdruk)

© Dettie, 24 april 2019

Lees de reacties op het forum en/of reageer, klik HIER